EU financiranje

Mjerna oprema za praćenje pomaka

Mjerna oprema za praćenje pomaka

11 travnja, 2024

(Inklinometri, Geodetske točke, Klinometri) Pod pojmom deformacije podrazumijevaju se sve promjene koje se dešavaju na infrastrukturnim objektima ili građevinama, u njihovoj okolini tijekom izgradnje ili njihove eksploatacije kao i promjene koje se događaju nakon završetka gradnje građevina ili pak na kosinama – klizištima. Geometrijske promjene koje nastupaju na objektima mogu biti u svezi s pomakom […]

Geotehnički istraživački radovi za logistički centar Jadroagent

Geotehnički istraživački radovi za logistički centar Jadroagent

28 ožujka, 2024

Razvoj industrijske zone Kukuljanovo užurbano napreduje, dok svjedočimo intenzivnoj aktivnosti izgradnje novih objekata namijenjenih proizvodnji, logistici i prodaji. Među tim novim projektima, ističe se izgradnja modernog logističkog centra tvrtke Jadroagent. Ovaj novi objekt, čija će površina obuhvatiti 10 tisuća četvornih metara, predstavlja ključnu infrastrukturu koja će pružiti neophodnu podršku logističkim potrebama regije. Za izgradnju ovog […]

Utjecaj vlažnosti i granulometrije na rezultate posmika i edometra

Utjecaj vlažnosti i granulometrije na rezultate posmika i edometra

7 prosinca, 2023

Pojam tla definira se kao produkt trošenja Zemljine kore, odnosno čvrste stijenske mase. Različite struke najviše će u obzir uzeti ona svojstva tla koja su najviše primijenjiva na njihovu djelatnost, a kod izvođenja građevinskih zahvata to su inženjerska svojstva tla. Inženjerska svojstva uključuju vlažnost, specifičnu težinu, porozitet, granulometriju, granice konzistencije i slično. To su svojstva […]

Geotehnički istraživački radovi za Hotel Biševo u Komiži

Geotehnički istraživački radovi za Hotel Biševo u Komiži

16 studenoga, 2023

Na zapadnoj obali otoka Visa smješten je grad Komiža. Uz samu obalu Jadranskog mora u Ribarskoj ulici planira se izgradnja nove građevine – Hotel Biševo. Ovaj budući objekt donosi kombinaciju luksuza i mediteranskog šarma, čiju arhitektonsku viziju potpisuje renomirani studio 3LHD. Ribarska ulica, na kojoj će se hotel smjestiti, već sada ima svoj šarm s […]

Granice konzistentnih stanja tla

Granice konzistentnih stanja tla

25 svibnja, 2023

Tlo se u svom prirodnom stanju pojavljuje na različite načine. Sve karakteristike tla, od njegove prirodne vlažnosti do raspodjele veličine zrna, daju nam pozadinu za razumijevanje njegova ponašanja. Svaka informacija koja nam približava karakter tla, omogućava postizanje veće sigurnosti u predviđanju budućih situacija na nekoj lokaciji, ili pak saniranje već postojećih. Jedno od neizostavnih ispitivanja […]

Projekt osiguranja građevne jame za hotel Blu Mare u Novigradu

Projekt osiguranja građevne jame za hotel Blu Mare u Novigradu

1 prosinca, 2022

U predjelu povijesne jezgre grada Novigrada predviđena je izgradnja nove građevine ugostiteljsko turističke namjene smještajnog tipa – hotela te formiranje građevne čestice ukupne površine 1101 m2. Opis zahvata Buduća građevina hotela predviđena je u ukupno pet etaža (četiri nadzemne i jedna podzemna). Kapacitet hotela iznosi 56 ležajeva organiziranih u 24 smještajne jedinice (sobe). Građevina je […]

Ispitivanje jednoosne tlačne čvrstoće (UCS)

Ispitivanje jednoosne tlačne čvrstoće (UCS)

10 studenoga, 2022

Čvrstoća je osnovno kvantitativno inženjersko svojstvo uzroka stijene. Procjena čvrstoće i deformabilnosti stijenske mase od velikog je značaja za provedbu numeričkih analiza u mehanici stijena. Jednoosna tlačna čvrstoća (eng. uniaxial compressive strength – UCS) je geomehanički parametar stijene koji opisuje maksimalno aksijalno opterećenje koje uzorak može podnijeti bez bočnog opterećenja. Zbog toga se naziva i neograničena […]

Projekt osiguranja građevne jame i temeljenja – UPOV Požega

Projekt osiguranja građevne jame i temeljenja – UPOV Požega

27 listopada, 2022

Na istočnom dijelu grada Požege predviđena je rekonstrukcija i dogradnja postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Požega – UPOV-a Požega. Za potrebe izvedbe navedenog građevinskog zahvata, izradili smo glavni i izvedbeni projekt temeljenja te osiguranja privremenih građevnih jama za sljedeće objekte: – Objekti biološkog bloka (tlocrtne dimenzije cca 100,0 x 50,0 m)– Objekt prijema septike […]

Sanacija klizišta Dubravci na državnoj cesti DC3

Sanacija klizišta Dubravci na državnoj cesti DC3

13 listopada, 2022

Završeni su radovi sanacije klizišta Dubravci na državnoj cesti DC3, dionica 012 u km 4+400, Karlovačka županija za koje smo proveli inženjerskogeološke i geotehničke istraživačke radove te izradili glavni i izvedbeni projekt sanacije klizišta. Kod izvođenja radova proveli smo i kompletan nadzor nad radovima sanacije koji je obuhvatio analizu i provjeru stanja na terenu te […]

Videoinspekcijsko ispitivanje bušotina

Videoinspekcijsko ispitivanje bušotina

15 rujna, 2022

Za potrebe projektiranja, izgradnje te u gospodarenju velikim hidrotehničkim i geotehničkim građevinama, pokazala se potreba za instrumentom prilagođenim za uporabu na području krša. Na temelju iskustva stečenog u primjeni i servisiranju postojećeg instrumentarija, sredinom 80-tih počinju aktivnosti na razvijanju postojećeg, ali i osmišljavanju novog hidrogeološkog instrumenta za tehničku videoinspekciju prilagođenog uporabi na našem kršu.Tehnička videoinspekcija podrazumjeva […]

Karotažna mjerenja u bušotinama

Karotažna mjerenja u bušotinama

1 rujna, 2022

Geotehnička i hidrogeološka istraživanja provode se u cilju utvrđivanja karakteristika temeljnog tla i vodonosnih sustava u koje spadaju karotažna mjerenja u bušotinama. Karotažna mjerenja su geofizička mjerenja u bušotinama koja opisuju fizikalna svojstva izbušenog tla i stijene, a povezana su s geološkim i petrološkim svojstvima. Najčešće mjerenja fizikalna svojstva su električna otpornost, spontani potencijal, gustoća, […]

Sanacija klizišta Brebornica na državnoj cesti DC1

Sanacija klizišta Brebornica na državnoj cesti DC1

28 srpnja, 2022

Završeni su radovi sanacije klizišta Brebornica na državnoj cesti DC1, dionica 011 u km 4+500 u Karlovačkoj županiji za koje smo proveli inženjerskogeološke i geotehničke istraživačke radove te izradili glavni i izvedbeni projekt sanacije klizišta. Prilikom izvođenja radova proveli smo i kompletan nadzor nad radovima sanacije koji je obuhvatio analizu i provjeru stanja na terenu […]

Geotehnički istražni radovi na željezničkoj pruzi M104 Novska – Tovarnik – DG, dionica Sibinj – Slavonski Brod

Geotehnički istražni radovi na željezničkoj pruzi M104 Novska – Tovarnik – DG, dionica Sibinj – Slavonski Brod

30 lipnja, 2022

Željeznička pruga M104 sastavni je dio magistralne pruge koja je u doba Jugoslavije povezivala gradove Ljubljanu, Zagreb i Beograd. Navedeni pravac građen je u dionicama u razdoblju od 1849. do 1897. u doba najvećeg razvoja željezničke infrastrukture u svijetu u 19. stoljeću. Dionica Slavonski Brod – Sibinj najprije je izgrađena kao jednokolosječna pruga 1889., dok […]

Granulometrijska analiza

Granulometrijska analiza

28 travnja, 2022

Svako tlo sadrži čestice (zrna) različite veličine i oblika. Čestice se grupiraju u raspone veličina (frakcije), a raspodjela frakcija čini granulometrijski sastav tla (lat. granulum – zrnce). Granulometrijski sastav tla osnovni je opisni parametar tla, a koristi se u procjeni fizikalnih i mehaničkih svojstava tla, u klasifikaciji tla, te kao indikator ili kao stvarna mjera […]

Bušenje geotermalne bušotine

Bušenje geotermalne bušotine

19 travnja, 2022

U potrazi za čišćim i ekološki prihvatljivim oblicima energije, odnosno obnovljivim izvorima energije, kao rješenje javlja se geotermalna energija. Geotermalna energija je toplinska energija koja se stvara u unutrašnjosti Zemlje polaganim raspadanjem radioaktivnih elemenata, kemijskim reakcijama ili trenjem pri kretanju tektonskih masa. Količina geotermalne energije je toliko velika da se može smatrati neiscrpnom. Korištenje geotermalnih […]

Geotehnički istražni radovi za luku Omiš

Geotehnički istražni radovi za luku Omiš

11 ožujka, 2022

Na obalnom dijelu grada Omiša u neposrednoj blizini ušća rijeke Cetine, predviđena je rekonstrukcija uređenog asfaltiranog šetališta te gat s priveznom obalom. S ciljem izrade izvedbenog projekta uređenja luke otvorene za javni promet, izvedeni su geotehnički istražni radovi te je izrađen geotehnički elaborat. Geološke i inženjerskogeološke značajke područja Šire predmetno područje vrlo je zanimljive geološke […]

Izvođenje piezometarske bušotine

Izvođenje piezometarske bušotine

24 veljače, 2022

Podzemna voda jedan je od najvažnijih prirodnih resursa. Kako bi dobili uvid u kvalitetu i količinu podzemne vode koristimo piezometarske bušotine. Piezometarske bušotine nam služe za praćenje razine podzemnih voda, određivanje parametara vodonosnika kao što su transmisivnost, hidraulička vodljivost i uskladištenje, također daju nam mogućnost uzorkovanja podzemne vode za potrebe provedbe kemijskih i mikrobioloških analiza. […]

Marinska seizmička istraživanja

Marinska seizmička istraživanja

14 prosinca, 2021

Uobičajena geotehnička istraživanja temeljnog tla na moru (istraživačko bušenje) u nekim slučajevima nisu moguća ili su izuzetno kompleksna za izvedbu što direktno utječe na financijski aspekt projekta te se u tim situacijama koriste geofizička ispitivanja temeljnog tla. Geofizička ispitivanja podrazumijevaju primjenu geofizičkih metoda za indirektno određivanje geološko-strukturnih i fizikalno-mehaničkih karakteristika temeljnog tla. Ove metode koriste […]

Izravno smicanje

Izravno smicanje

25 studenoga, 2021

Ovisno funkciji kojoj je namijenjena i zahtjevima koje je postavio naručitelj, a u svrhu osiguranja sigurnosti njenih budućih korisnika, svakoj se građevini nastoji predvidjeti ponašanje. Ovo se odnosi kako na samu građevinu, tako i na temeljno tlo. Pri tome se u obzir uzimaju dopuštena opterećenja i deformacije – ona će ovisiti o konstrukciji, uvjetima koje […]

Edometarsko ispitivanje tla

Edometarsko ispitivanje tla

29 srpnja, 2021

Predviđanje slijeganja konstrukcija jedan je od najzahtjevnijih problema s kojima se susreću projektanti u geotehnici. Nepoznavanje i netočna pretpostavka stišljivosti temeljnog tla može dovesti do dodatnih naprezanja unutar konstrukcije te u konačnici do sloma iste. Prilikom promatranja slijeganja, projektantima su najvažnije dvije komponente: vrijednost ukupnog slijeganja koje će se dogoditi vrijeme realizacije ukupnog slijeganja Navedene […]

Istraživački radovi – hotel Albatros 2, Cavtat

Istraživački radovi – hotel Albatros 2, Cavtat

11 svibnja, 2021

Na parceli od oko 50 tisuća četvornih metara u neposrednoj blizini grada Cavtata, točnije oko 850 metara od povijesne jezgre grada između Šetališta Žal i ulice Put od Oboda, planira se izgradnja nove građevine – hotel Albatros 2. Predviđeni zahvat Uz budući objekt hotel Albatros 2 na lokaciji se nalaze sportski tereni i postojeći hotel […]

Mjerenje razine podzemne vode

Mjerenje razine podzemne vode

16 travnja, 2021

Podzemna voda je jedno od najvećih bogatstva Hrvatske, ali i to bogatstvo nam u geotehnici često radi velike probleme prilikom iskopa građevnih jama. Također, u Republici Hrvatskoj oko 90% pitke vode nalazi se u obliku podzemne vode, zbog toga da bi bolje shvatili procese koji su vezani uz podzemnu vodu potrebno je dugotrajno (minimalno godinu dana) […]

Projekt temeljenja i potporne konstrukcije – Žičara Radeševo, Platak

Projekt temeljenja i potporne konstrukcije – Žičara Radeševo, Platak

11 ožujka, 2021

Na području sportsko-rekreacijske namjene Radeševo u sklopu sportskog centra Platak nalazi se žičara izgrađena 80-ih godina. Kako bi se ostvario veći kapacitet žičare za prijevoz putnika te omogućile dodatne usluge (prijevoza putnika i bicikala u razdoblju kada se žičara ne koristi za prijevoz skijaša) predviđena je izvedba kraka 2 žičare Radeševo. Krak 2 žičare sastoji […]

Projekt modernizacije Rafinerije INA Rijeka

Projekt modernizacije Rafinerije INA Rijeka

12 studenoga, 2020

Modernizacija Rafinerije nafte Rijeka je najveći pojedinačni investicijski projekt u povijesti naftne kompanije INA. Projekt obuhvaća izgradnju postrojenja za obradu teških ostataka, rekonstrukciju postojećih jedinica kao i novu luku sa zatvorenim skladištem koksa u Rafineriji INA Rijeka. Radovi na novom postrojenju su započeli 2020. godine, a njegovo puštanje u rad se očekuje tijekom 2023. godine. […]

Laboratorijska ispitivanja čvrstoće stijenske mase

Laboratorijska ispitivanja čvrstoće stijenske mase

10 rujna, 2020

Laboratorijska ispitivanja predstavljaju jedan od vrlo značajnih segmenata u proučavanju svojstava i ponašanja stijena u različitim uvjetima i sastavni su dio geotehničkih istražnih radova. Postoji nekoliko metoda laboratorijskih ispitivanja čvrstoće stijenske mase od kojih su najznačajnije UCS (jednoosna tlačna čvrstoća), PLT (indeks čvrstoće određen postupkom opterećivanja u točki) i Brazilski test (vlačna čvrstoća stijena).  Čvrstoća […]

Daljinsko kartiranje klizišta

Daljinsko kartiranje klizišta

13 ožujka, 2020

Klizišta su pojave koje nastaju procesima klizanja. Treba napomenuti kako u nekim slučajevima klizišta mogu nastati i kao posljedica drugih tipova kretanja, do kojih dolazi bilo odmah nakon sloma ili kasnije prilikom kretanja mase niz padinu, a kao posljedica promjene svojstava pokrenutog materijala. Načini kartiranja klizišta Karte su koristan i uobičajen način prikazivanja informacija o […]

Duboko temeljenje 1. gimnazije u Osijeku

Duboko temeljenje 1. gimnazije u Osijeku

19 prosinca, 2019

Na sjeverozapadnom dijelu grada Osijeka planirana je izgradnja nove zgrade 1. gimnazije. Lokacija predviđena za izgradnju smještena je između Strossmayerove ulice prema jugu, nasuprot dvorca Pejačević, Podravske ulice prema istoku i rijeke Drave na sjeveru. Predviđeni zahvat Nova zgrada 1. gimnazije protezat će se na 7758,0 kvadrata i sastojat će se od 3 etaže. Uz […]

Istražni radovi za kampus Alpha Centauri tvrtke Infobip

Istražni radovi za kampus Alpha Centauri tvrtke Infobip

22 studenoga, 2019

Na parceli od 20 tisuća četvornih metara u gradu Zagrebu, na raskrižju Utinjske i Lukoranske ulice u naselju Sveta Klara, postavljeni su temelji za Alpha Centauri, novi kampus tvrke Infobip. Predviđeni zahvat Buduća poslovna zgrada tvrtke Infobip protezat će se na 11.900 kvadrata i imat će sedam etaža (sjeverna strana objekta), odnosno četiri etaže (južna […]

Geofizička ispitivanja

Geofizička ispitivanja

26 rujna, 2019

Geofizička ispitivanja podrazumijevaju primjenu geofizičkih metoda za indirektno određivanje geološko-strukturnih i fizikalno-mehaničkih karakteristika temeljnog tla. Ove metode koriste se za utvrđivanje rasporeda, debljine i svojstava pojedinih slojeva ispod površine terena, na kojem je predviđena izgradnja određene građevine. Geofizička ispitivanja se vrše sa površine tla, u bušotinama, iskopima ili u kombinaciji gdje se postavljaju izvori i detektori. Obim […]

Geotehnički i inženjerskogeološki istražni radovi – luka Korčula, lokacija Polačište

Geotehnički i inženjerskogeološki istražni radovi – luka Korčula, lokacija Polačište

29 kolovoza, 2019

Opis planiranog zahvata – izgradnja nove luke Korčula Lokacija zahvata nalazi se na sjevernoj strani otoka Korčule i to približno 1,5 km zapadno od stare gradske jezgre Korčula, unutar građevinskog područja naselja Žrnovo, mikrolokalitet Polačišta. Namjena građevine je luka otvorena za javni promet, prvenstveno za prihvat plovila linijskog, kako domaćeg tako i međunarodnog prometa, zatim […]

Istražno bušenje na moru

Istražno bušenje na moru

17 srpnja, 2019

Istraživanje za potrebe izgradnje morskih građevina Istražno bušenje na moru uključuje kombinaciju bušenja, uzorkovanja, in situ ispitivanja, kao i laboratorijskih ispitivanja na uzorcima tla i stijene. Morske građevine spadaju u grupu iznimno kompleksnih građevinskih zahvata. Poznavanje geoloških uvjeta u podmorju od iznimne je važnosti kako bi se mogli predvidjeti svi negativni utjecaji za konstrukciju u […]

Ispitivanje statičkim prodiranjem (CPTU)

Ispitivanje statičkim prodiranjem (CPTU)

13 lipnja, 2019

CPTU – Cone Penetration Test with pore water pressure measurement je statički penetracijski pokus s mjerenjem pornog tlaka vode. Glavna svrha CPT (CPTU) ispitivanja je klasifikacija tla, određivanje slojevitosti, određivanje čvrstoće i deformacijskih karakteristika i propusnosti temeljnih tala pretežito preko empirijskih korelacija, djelomično i na osnovi teoretskih izvoda. Princip izvođenja CPT pokusa je utiskivanje zašiljene […]

Geološki 3D model

Geološki 3D model

3 svibnja, 2019

Kako bi se povećala kvaliteta projektne dokumentacije kroz detaljnu pripremu, uvid u problematične situacije te ostala tehnička rješenja, izrađujemo geološke 3D modele. Što je geološki 3D model? Geološki 3D model predstavlja prostorni prikaz strukture temeljnog tla na promatranom području. Koristi se kao podloga za izradu geotehničkog projekta, a omogućava jasniju i detaljniju vizualizaciju geoloških uvjeta […]

Point load test (PLT)

Point load test (PLT)

7 veljače, 2019

Pokus za određivanje čvrstoće pri opterećenju u točki (Point load test) indeksni je pokus pomoću kojeg se stijena klasificira prema čvrstoći. Pokus može poslužiti za procjenu drugih karakteristika intaktne stijene s kojima se nalazi u korelaciji, poput jednoosne tlačne i vlačne čvrstoće. Pokusom se određuju vrijednosti indeksa čvrstoće u točki (Is(50)) i indeksa anizotropije (Ia(50)). […]

Kako se određuje starost stijena?

Kako se određuje starost stijena?

29 listopada, 2018

Starost stijena određuje se poznavanjem stratigrafske geologije, grane geologije koja proučava kronološki slijed događaja i promjena, zajedno s razvojem organizama, koji su odredili razvoj Zemlje od vremena kad je postala samostalno svemirsko tijelo pa do danas. Starost ili kronološki slijed geoloških tvorevina i događaja određuje se i izražava putem relativne i apsolutne starosti. Pri određivanju […]

Kako graditi na nestabilnim terenima i izbjeći klizišta?

Kako graditi na nestabilnim terenima i izbjeći klizišta?

27 rujna, 2018

Kako izbjeći klizišta? U današnjem blogu predstavljamo vam primjere dobre prakse izvedbe objekata na potencijalno nestabilnim padinama. Temperature su pale, jesen nam je pred vratima te nas uskoro očekuju, htjeli mi ili ne, kišna razdoblja koja će ponovno aktualizirati temu u geotehničkom inženjerstvu – KLIZIŠTA. Temu klizišta smo već obradili, a danas ćemo pokušati našim […]

Lagani dinamički penetrometar (DPL)

Lagani dinamički penetrometar (DPL)

6 rujna, 2018

O ispitivanju dinamičkim prodiranjem laganom sondom Lagani dinamički penetrometar (DPL) se koristi za određivanje debljine slojeva tla, kontrolu i stupanj zbijenosti ili konzistencije tla te određivanje parametara čvrstoće i deformacije. Općenito, maksimalna dubina do koje se može doći za ovu vrstu ispitivanja iznosi od 8,0 do 12,0 m, ovisno o zbijenosti ili konzistenciji tla. Opis […]

Ispitivanje upojnosti na terenu

Ispitivanje upojnosti na terenu

26 srpnja, 2018

Zašto je potrebno ispitivanje upojnosti? Ispitivanje koeficijenta upojnosti je potrebno na terenu gdje su predviđene upojne građevine koje skladište vodu nakon velikih oborina te omogućavaju učinkovitu infiltraciju u tlo. Obično se koriste u područjima gdje površinsko otjecanje nije moguće odvesti u postojeću kanalizaciju ili vodotoke. Upojne građevine se izvode u dva osnovna oblika: Konvencionalni bunari […]

Geotehničko istražno bušenje

Geotehničko istražno bušenje

29 lipnja, 2018

Geotehničko istražno bušenje je jedna od metoda istraživanja podzemlja te je vrlo često sastavni dio geotehničkih istražnih radova. Omogućava vizualni uvid u geološki i geotehnički profil istraživane lokacije. Najbitniji rezultat istražnog bušenja je bušaća jezgra koja predstavlja dubinski profil podloge istraživane pozicije. METODE ISTRAŽNOG BUŠENJA Obzirom na način izvedbe razlikujemo sljedeće metode istražnog bušenja: • […]

Zaštita stijenskog pokosa na dijelu državne ceste između Hreljina i Križišća

Zaštita stijenskog pokosa na dijelu državne ceste između Hreljina i Križišća

14 lipnja, 2018

Zaštita stijenskog pokosa U tijeku su radovi osiguranja kosine na dijelu državne ceste D501 između Hreljina i Križišća za koje smo proveli istražne radove te izradili glavni i izvedbeni projekt zaštite kosine. Predmetna dionica D501 je izvedena djelomičnim zasijecanjem u prirodni teren čime su otvoreni zasjeci u stijenskoj masi visine cca 2,0-18,0 m, a dionica […]

Georadar

Georadar

4 svibnja, 2018

Georadar (Ground penetrating radar) Naziv georadar ili kratica GPR izveden je iz engleskog naziva Ground penetrating radar. Georadar je geofizička metoda koja koristi radarske impulse za dobivanje slike o stanju i uvjetima u podzemlju. Georadar se primjenjuje kod: – lociranja i označavanja podzemnih instalacija (struja, voda, plin, optika, napuštene instalacije, ilegalni priključci itd.) – arheološkim […]

Kako odrediti broj i dubinu istražnih bušotina?

Kako odrediti broj i dubinu istražnih bušotina?

27 travnja, 2018

Broj i dubina istražnih bušotina   Kao što smo već pisali u prošlim blogovima, istražni radovi važan su dio svakog projekta, a nekvalitetna i nestručna geotehnička istraživanja i ispitivanja mogu dovesti do oštećenja konstrukcija, a njihova sanacija je u tom slučaju skupa i otežana.   Položaj točaka istraživanja i dubine istraživanja i ispitivanja moraju se […]

Geomehanika / Geotehnički istražni radovi – uvodni dio

Geomehanika / Geotehnički istražni radovi – uvodni dio

4 travnja, 2018

Geotehnički istražni radovi ili geomehanika – sve što trebate znati Geotehnički istražni radovi se često nazivaju i geomehanika. Geotehnički istražni radovi ili geomehanika predstavlja skup svih istraživanja i ispitivanja koja se provode za potrebe utvrđivanja uvjeta u tlu, stijeni i podzemnoj vodi, a rezultati se obrađuju i sintezno prikazuju u elaboratu – geotehnički izvještaj ili […]

Istražni radovi za suhi dok u Brodosplitu

Istražni radovi za suhi dok u Brodosplitu

29 ožujka, 2018

Brodogradilište Brodosplit smješteno je u Splitsko-dalmatinskoj županiji, u sjevernom dijelu grada Splita, točnije na sjevernoj obali Splitskog poluotoka, u Kaštelanskom zaljevu. Brodogradilište proizvodi vojna i civilna plovila te se prostire na površini od 560.000 četvornih metara. Predviđa se izgradnja suhog doka pokraj postojećeg navoza na „Malom mulu“ dimenzija 200 m duljine, 45 m širine i […]

Dinamička ploča – idealan alat za ispitivanje modula stišljivosti podloge

Dinamička ploča – idealan alat za ispitivanje modula stišljivosti podloge

23 veljače, 2018

Dinamička ploča Za početak, razmotrimo hipotetsku situaciju. Izgradio se objekt, primjerice poslovna hala. Novi vlasnik je nakon nekog vremena korištenja počeo primjećivati pukotine po zidovima, čak i lagano naginjanje cijelog objekta u jednu stranu. Vrlo vjerojatno je problem u prevelikom slijeganju tla ispod temelja i potrebno je napraviti ispitivanje dinamičkom pločom. Takva hala postaje nesigurna […]

Rekonstrukcija istočnog poteza gradskog bedema u gradu Krku – od elaborata do nadzora

Rekonstrukcija istočnog poteza gradskog bedema u gradu Krku – od elaborata do nadzora

12 siječnja, 2018

Rekonstrukcija gradskog bedema   Krčke obrambene zidove čini nekoliko gradskih vrata, kaštela i dvije samostalne kule. Bedemi datiraju još iz 6. stoljeća prije Krista, a prvi spomen o prapovijesnim zidinama nalazi se na natpisu o njihovoj obnovi iz 1. st. pr. Krista. Ovaj masivan, neugledan kamen, grubo isklesan rukom, zapravo nosi najstariji pronađeni natpis na […]

Temeljenje garaže uz Hotel Adriatic u Opatiji – kombinacija plitkih temelja i bušenih pilota

Temeljenje garaže uz Hotel Adriatic u Opatiji – kombinacija plitkih temelja i bušenih pilota

9 siječnja, 2018

Temeljenje garaže   U sklopu postojećeg hotela Adriatic u Opatiji potrebno je proširiti kapacitet parkirališta te je odlučeno izvesti višeetažnu parkirališnu zgradu (P+3 etaža) sa stražnje strane hotela. Lokacija buduće garaže nalazi se na južnom rubu grada Opatije, između ulice Nova cesta i hotelskog kompleksa Adriatic na istoku. Teren se nalazi na lokaciji u nagibu […]