EU financiranje

Projekt temeljenja i zaštite građevne jame za Istraživački medicinski centar Split (IMCS)

Projekt temeljenja i zaštite građevne jame za Istraživački medicinski centar Split (IMCS)

8 veljače, 2024

U centralnom dijelu grada Splita, u sklopu kompleksa KBC Split – bolnica Križine, predviđena je izgradnja Istraživačkog medicinskog centra Split (IMCS).Za potrebe izvedbe navedenog građevinskog zahvata, izradili smo glavni projekt temeljenja i zaštite privremene građevne jame. Neophodno je izvesti zasjecanje u postojeći teren te osigurati privremenu građevnu jamu ukupne visine do cca 15,0 m. Geotehnička […]

Projekt osiguranja privremene građevne jame za stambenu zgradu u Zagrebu

Projekt osiguranja privremene građevne jame za stambenu zgradu u Zagrebu

14 prosinca, 2023

Na lokaciji u sjevernom dijelu grada Zagreba planirana je rekonstrukcija stambene građevine sa jednom stambenom jedinicom uz uvjet zadržavanja vanjskog zida postojeće građevine. Zatečeno stanje postojeće građevine prije početka projektiranja rekonstrukcije utvrdilo je da građevina evidentno ne ispunjava temeljne zahtjeve u pogledu mehaničke otpornosti i stabilnosti te da popravak i pojačanje konstrukcije nisu mogući. Za […]

Projekt osiguranja građevne jame za stambenu građevinu u Zagrebu

Projekt osiguranja građevne jame za stambenu građevinu u Zagrebu

31 kolovoza, 2023

Na lokaciji u sjeveroistočnom dijelu grada Zagreba planirana je izgradnja poluugrađene stambene građevine s tri stambene jedinice. Dvije stambene jedinice izvode se u prizemlju, treća na prvom katu, dok je u prizemlju predviđena izvedba garaže. Maksimalne tlocrtne dimenzije buduće građevine, unutar koje će biti smješten atrij dimenzija 4,0 x 5,38 m, iznosit će 22,75 x […]

Projekt osiguranja građevne jame i temeljenja stambeno-poslovne građevine u Puli

Projekt osiguranja građevne jame i temeljenja stambeno-poslovne građevine u Puli

13 travnja, 2023

U središnjem dijelu grada Pule, unutar stambenog bloka, planirana je izgradnja stambeno-poslovne građevine. Buduća građevina će biti ugrađena, katnosti Po/Su+P+4, a unutar građevine smjestit će se dva poslovna prostora u prizemlju, te 15 stanova. Konstrukcija građevine će biti armirano-betonska, s tim da će jedan dio građevine (niži dio Su+P) konstrukcijski biti potpuno neovisan i dilatiran […]

Utjecaj podzemne vode na stabilnost tla i ukopanih građevina

Utjecaj podzemne vode na stabilnost tla i ukopanih građevina

17 veljače, 2023

Ukoliko se građevine grade na područjima s visokom razinom podzemne vode, ista može imati znatan utjecaj na stabilnost tla i ukopanih dijelova građevine. Visoka razina podzemne vode na lokaciji može uzrokovati smanjenje posmične čvrstoće temeljnog tla ispod građevina, povećanje pritisaka tla na zidove ukopanih građevina (zidovi građevnih jama i podrumski zidovi) kao i izdizanje lakših […]

Projekt osiguranja građevnih jama – Glamping, Fužine

Projekt osiguranja građevnih jama – Glamping, Fužine

26 siječnja, 2023

U mjestu Fužine, uz jugozapadnu obalu jezera Bajer planirana je izgradnja glamping kampa. Budući kompleks sastojat će se od 15 smještajnih jedinica, centralne građevine te garaže. Zahvat se planira na novoformiranoj građevnoj čestici jedinstvene površine od oko 12 000 m2. Opis zahvata U sklopu zahvata predviđena je izgradnja 15 glamping smještajnih jedinica, centralnog objekta sa […]

Projekt osiguranja građevne jame za hotel Blu Mare u Novigradu

Projekt osiguranja građevne jame za hotel Blu Mare u Novigradu

1 prosinca, 2022

U predjelu povijesne jezgre grada Novigrada predviđena je izgradnja nove građevine ugostiteljsko turističke namjene smještajnog tipa – hotela te formiranje građevne čestice ukupne površine 1101 m2. Opis zahvata Buduća građevina hotela predviđena je u ukupno pet etaža (četiri nadzemne i jedna podzemna). Kapacitet hotela iznosi 56 ležajeva organiziranih u 24 smještajne jedinice (sobe). Građevina je […]

Projekt osiguranja građevne jame i temeljenja – UPOV Požega

Projekt osiguranja građevne jame i temeljenja – UPOV Požega

27 listopada, 2022

Na istočnom dijelu grada Požege predviđena je rekonstrukcija i dogradnja postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Požega – UPOV-a Požega. Za potrebe izvedbe navedenog građevinskog zahvata, izradili smo glavni i izvedbeni projekt temeljenja te osiguranja privremenih građevnih jama za sljedeće objekte: – Objekti biološkog bloka (tlocrtne dimenzije cca 100,0 x 50,0 m)– Objekt prijema septike […]

Projekt osiguranja građevne jame i temeljenja – hotel Ičići

Projekt osiguranja građevne jame i temeljenja – hotel Ičići

8 veljače, 2022

U naselju Ičići, smještenom na jugozapadnom dijelu Primorsko-goranske županije, planirana je izgradnja građevine ugostiteljsko turističke namjene – hotela. Lokacija predviđena za izgradnju omeđena je ulicom Antona Dimnaka i ulicom Bršljana sa sjeverne i sjeveroistočne strane, Liburnijskom cestom (DC66) s jugoistočne strane te stepeništem „Put za Veprinac“ s jugozapadne strane. Opis zahvata Planirana izgradnja sastoji se […]

Izvedba armiranobetonskih dijafragmi

Izvedba armiranobetonskih dijafragmi

21 listopada, 2021

Armiranobetonska dijafragma je armiranobetonska konstrukcija koja se koristi za osiguranje građevne jame. Konstrukcija ima zadatak osigurati stabilnost vertikalnog iskopa građevne jame, spriječiti pomake koji bi mogli izazvati oštećenja susjednih građevina i instalacija te spriječiti prodiranje podzemnih voda u građevnu jamu.   Armiranobetonske dijafragme se izvode kad je potrebno osigurati duboke građevne jame u urbanim sredinama gdje se radovi izvode […]

Projekt osiguranja i brtvljenja građevne jame – hotel Keight, Katarina Line

Projekt osiguranja i brtvljenja građevne jame – hotel Keight, Katarina Line

25 svibnja, 2021

U centru grada Opatije, u sklopu zone Slatina, planirana je izgradnja građevine ugostiteljsko-turističke namjene ― hotela kategorije 5*. Lokacija predviđena za izgradnju omeđena je Ulicom Velog Jože na zapadu, Hotelom Opatija na sjeveru, gradskom vilom na istoku, a na jugu je otvorena prema Trgu Vladimira Gortana. Opis zahvata Novi hotel je katnosti 2Po + P […]

Projekt osiguranja građevne jame i temeljenja – aparthotel Žnjan

Projekt osiguranja građevne jame i temeljenja – aparthotel Žnjan

26 lipnja, 2020

Na jugoistočnom dijelu grada Splita, u sklopu naselja Žnjan, planirana je izgradnja ugostiteljsko turističke građevine – aparthotela. Lokacija predviđena za izgradnju smještena je između ulice Šetališta Pape Ivana Pavla II s južne strane, odnosno ulicom Put Žnjana sa sjeverne strane. Predviđeni zahvat Novi aparthotel protezat će se na 2.094 kvadrata i sastojat će se od […]

“Corner effect” u građevnoj jami – usporedba 2D i 3D analize

“Corner effect” u građevnoj jami – usporedba 2D i 3D analize

18 lipnja, 2020

Proračun potporne konstrukcije (građevinske jame) važan je prilikom odabira pouzdanog i efikasnog rješenja. To donosi potrebu za realnim proračunskim pristupom. Većina računalnih programa za proračun potpornih konstrukcija temelji se na dvodimenzionalnom modeliranju. Dvodimenzionalna (2D) pretpostavka ravninskog stanja naprezanja je da se presjek nastavlja beskonačno duž osi okomite na presjek koji se računa. Uz trodimenzionalno modeliranje […]

Top-down metoda izgradnje

Top-down metoda izgradnje

23 siječnja, 2020

U najčešćim načinima izgradnje, zgrade s podzemnim dijelovima grade se metodom odozdo prema gore, gdje se podzemne i nadzemne etaže grade redom od najniže razine podruma do vrha građevine. Iako je ova uobičajena metoda, koja se naziva i metoda odozdo prema gore, jednostavna u projektiranju i izgradnji, ona nije izvediva za projekte s ograničenim vremenom […]

Sile u razuporama u ugrađenim potpornim konstrukcijama

Sile u razuporama u ugrađenim potpornim konstrukcijama

28 listopada, 2019

Razlikujemo dvije osnovne vrste potpornih konstrukcija: zasipane potporne konstrukcije i ugrađene potporne konstrukcije. Zasipane potporne konstrukcije su gravitacijski zidovi, armiranobetonski konzolni zidovi, gabioni, konstrukcije od armiranog tla. Ugrađene potporne konstrukcije su: dijafragme, pilotska stijena i žmurje. Za manje dubine građevnih jama moguće je koristiti ugrađene potporne konstrukcije bez dodatnih osiguranja (konzolni prijenos opterećenja), ali za […]

Metoda miješanja na licu mjesta (Mixed in place method, eng.)

Metoda miješanja na licu mjesta (Mixed in place method, eng.)

9 svibnja, 2019

Metoda miješanja na licu mjesta (Mixed in place method, eng.) jedna je od metoda miješanja tla je koju je razvila i patentirala tvrtka BAUER. Opis metode Metoda miješanja na licu mjesta (MIP, eng.) se odnosi na miješanje postojećeg tla in situ sa vezivnim sredstvom. Za razbijanje tla se koristi trostruko svrdlo. Tijekom tog procesa postojeće pore unutar […]

Ispitivanje geotehničkih sidara

Ispitivanje geotehničkih sidara

28 ožujka, 2019

Geotehničko sidro je nosivi element pomoću kojega se sile s konstrukcije prenose u tlo ili stijensku masu. Rana uporaba sidara uključivala je primjenu štapnih sidara u Poljskoj 1918., a kasnije u Čehoslovačkoj 1926. godine. Sidra su prvi put uvedena u građevinarstvu 1934. godine od strane francuskog inženjera André Coynea (kabelska sidra u pješčenjaku kako bi […]

Osiguranje građevne jame – stambeno trgovački kompleks “Rio – Rijeka”

Osiguranje građevne jame – stambeno trgovački kompleks “Rio – Rijeka”

14 ožujka, 2019

Na području postojeće tvornice „Rio-Rijeka“ planirana je izgradnja trgovačko stambenog centra.Lokacija predviđena za izgradnju ima povoljan geoprometni položaj u prostoru grada Rijeke te zauzima vrlo vrijedan dio gradskog prostora iznad stadiona “Kantrida” s pogledom prema Kvarnerskom zaljevu. Predviđeni zahvat U sklopu trgovačko stambenog centra predviđena je izvedba dvije ukopane etaže garaže trgovačkog centra povrh garaže […]

Osiguranje građevne jame – Roxanich Heritage Wine Hotel i vinski podrum

Osiguranje građevne jame – Roxanich Heritage Wine Hotel i vinski podrum

4 listopada, 2018

Na mjestu starog zadružnog podruma izgrađenog 1902. godine u podnožju istarskog grada Motovuna, niknuo je projekt izgradnje Roxanich Heritage Wine Hotela i vinskog podruma. Odabir starog motovunskog podruma kao specifičnog mjesta za izgradnju novog vinskog centra ima za cilj širenje djelatnosti na turizam, kulturu i organizaciju raznih tematskih događanja vezanih uz filozofiju vina. Za potrebu […]

Pilotska stijena

Pilotska stijena

23 kolovoza, 2018

Piloti su kružni konstruktivni elementi koji se izvode u tlu s ciljem prijenosa vertikalnih i horizontalnih opterećenja u dublje i bolje slojeve temeljnog tla. Izvedbom pilota u nesporednoj blizini formira se pilotska stijena koja se koristi kao privremena ili trajna potporna konstrukcija u temeljnom tlu. Pilotska stijena primjenjuje se prilikom osiguranja stabilnosti iskopa, brtvljenju građevnih […]

Ispitivanje integriteta pilota

Ispitivanje integriteta pilota

2 kolovoza, 2018

Što je ispitivanje integriteta pilota? Ispitivanje integriteta pilota (PIT – Pile integrity test, eng.) služi za određivanje cjelovitosti pojedinačnoga vertikalnog ili kosog pilota mjerenjem i analizom brzine (potrebno) i sile (opcionalno) odziva pilota uzrokovanog udarcem alata (ručnog čekića ili slično) duž osi pilota i okomito na površinu glave pilota. Ispitivanje integriteta pilota koje norma ASTM […]

Osiguranje građevne jame – Tvornica duhana Rovinj (TDR)

Osiguranje građevne jame – Tvornica duhana Rovinj (TDR)

5 srpnja, 2018

U sklopu Tvornice duhana Rovinj u Kanafanaru u tijeku je izvedba rekonstrukcije i dogradnje hale u sklopu postojećeg tvorničkog kompleksa. Za dogradnju je bilo potrebno izvesti osiguranje građevinske jame te smo za to proveli geotehničke istražne radove i izradili glavni i izvedbeni projekt. Lokacija i zahvat Općina Kanfanar smještena je u središnjem dijelu Istre, koji […]

Što su samobušiva sidra?

Što su samobušiva sidra?

7 lipnja, 2018

Samobušiva sidra? Samobušiva sidra su posebna vrsta štapnih sidara. Sastoje se od bušaće krune, šuplje čelične cijevi odgovarajućeg vanjskog i unutarnjeg promjera te tipskih spojnica. Tijelo sidra čini čelična cijev s vanjskim oblim navojem koja na jednom kraju ima bušaču krunu, a na drugom odgovarajuću maticu s podložnom pločom. Samobušiva sidra se koriste na način […]

Osiguranje građevne jame za Hotel Sensatori u Dubrovniku – armiranobetonski piloti i geotehnička sidra

Osiguranje građevne jame za Hotel Sensatori u Dubrovniku – armiranobetonski piloti i geotehnička sidra

20 travnja, 2018

Osiguranje građevne jame U sklopu postojećeg kompleksa Plat, u blizini Dubrovnika, predviđena je rekonstrukcija i izgradnja hotelskog kompleksa Hoteli Plat. Predmetna lokacija smještena je u Župi dubrovačkoj, na blagom poluotoku Plat na istočnoj obali prostrane uvale, a između magistralne ceste i mora. Cjelokupan kompleks hotela Plat prostire se na cca. 6.3 ha zemljišta. U sklopu […]

Osiguranje predusjeka tunela „T16“- željeznički koridor Kriva Palanka- granica s Bugarskom | Makedonija |

Osiguranje predusjeka tunela „T16“- željeznički koridor Kriva Palanka- granica s Bugarskom | Makedonija |

12 prosinca, 2017

Izazovan projekt na kojem smo radili u proteklo vrijeme je osiguranje predusjeka tunela T16 na novom željezničkom koridoru na dionici: Kriva Palanka – granica s Bugarskom (Makedonija). Vrlo zanimljiva činjenica vezana uz Koridor VIII je da prolazi kroz Republiku Makedoniju u dužini od 309 km – počinje u Linu (granica s Albanijom) i završava u […]

Građevna jama za hotel i vinski podrum Roxanich u BIM-u

Građevna jama za hotel i vinski podrum Roxanich u BIM-u

6 studenoga, 2017

Projekt: Roxanich Na mjestu starog zadružnog podruma izgrađenog 1902. godine u podnožju istarskog grada Motovuna, niknuo je projekt Roxanich čija je investicija vrijedna 10.000.000,00 eura. U listopadu je predstavljen ovaj atraktivan projekt izgradnje Roxanich Heritage Wine Hotela i 5- etažnog vinskog podruma na kojem su prisustvovali: Vinar Mladen Rožanić, župan Istarske županije Valter Flego i […]