Osiguranje građevne jame Geotech

Osiguranje građevne jame za Hotel Sensatori u Dubrovniku – armiranobetonski piloti i geotehnička sidra

Osiguranje građevne jame

U sklopu postojećeg kompleksa Plat, u blizini Dubrovnika, predviđena je rekonstrukcija i izgradnja hotelskog kompleksa Hoteli Plat.
Predmetna lokacija smještena je u Župi dubrovačkoj, na blagom poluotoku Plat na istočnoj obali prostrane uvale, a između magistralne ceste i mora. Cjelokupan kompleks hotela Plat prostire se na cca. 6.3 ha zemljišta.

U sklopu zahvata predviđena je rekonstrukcija postojećeg hotela Ambasador koji je smješten na relativno strmoj padini brda. Rekonstruirani hotel, koji se prostire kroz ukupno 13 etaža, nosit će naziv Hotel Sensatori.

Temeljem provedenog istraživačkog bušenja i laboratorijskih istražnih radova utvrđeno je da predmetnu lokaciju izgrađuju tri litostratigrafske jedinice, a to su vapnenačke breče, degradirani lapori / gline te lapori.

Teren je najvećim dijelom izgrađen od breče i lapora, a duž njihovog kontakta mjestimično se nailazi na glinu nastala degradacijom lapora.
Predviđena izvedba građevne jame predstavlja izuzetno nepovoljnu situaciju s obzirom se dno iskopa nalazi unutar gline i lapora što uzrokuje potencijalno klizanje breča duž sloja degradiranih lapora.

Osiguranje građevne jame

S obzirom da se lokacija nalazi u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, za potrebu projektiranja izrađena je seizmološka studija u sklopu koje je izrađen reprezentativni katalog potresa, proračun seizmičkog hazarda, proračun maksimalne akceleracije i intenziteta potresa te procjena utjecaja lokalnog tla.
Za potrebu analiza gledali su se potresi koji su se dogodili u krugu od 100 km oko predmetne lokacije.

Osiguranje građevne jame

Za utvrđeno tlo procijenjene su maksimalne akceleracije koje su usvojene za proračun mjera vezane uz osiguranje građevne jame.

Osiguranje građevne jame

Temeljem provedenih istraživanja pristupilo se izradi glavnog projekta osiguranje građevne jame Hotela Sensatori.
S obzirom na nepovoljnu geološku strukturu i potresnu zonu lokacije predviđeno je osiguranje građevne jame u dva nivoa.

Gornji dio građevne jame (u sklopu vapnenačkih breča) će se osigurati ugradnjom štapnih samobušivih sidara duljine 6,0, 9,0 i 12,0 m te mlaznog betona I armaturne mreže.

Donji dio građevne jame će se osigurati izvedbom pilotske stijene od armiranobetonskih bušenih pilota promjera D=1200,0 mm, duljine 15,0 i 20,0 m na razmaku od 2,75 do 3,25 m. Za osiguranje pilotske stijene predviđena je ugradnja geotehničkih sidara duljine 18,0 do 47,0 m. Duljina sidrišne dionice sidara mora iznositi najmanje 12,0 m kako bi se moglo ostvariti prednaprezanje sidara na silu od 1100,0 do 1300,0 kN.

Za prijenos seizmičkih sila s konstrukcije na temeljno tlo predviđena je izvedba sidrene grede dimenzija 4,70 x 1,80 m te geotehničkih sidara i samobušivih sidara.
Geotehnička sidra izvode se sa svrhom prijenosa horizontalnih seizmičkih opterećenja. Sidra se izvode u duljini od 21,0 m i prednaprežu na silu od 300,0 kN.
Samobušiva sidra izvode se vertikalno kroz sidrenu gredu u ukupnoj duljini od L=3,50 m. Sidra se izvode sa svrhom prijenosa horizontalnih seizmičkih opterećenja, u smjeru pružanja sidrene grede, s konstrukcije na građevnu jamu.

Proračuni mehaničke otpornosti i stabilnosti osiguranja građevne jame provedene su u programskom paketu FLAC 7.0.

Osiguranje građevne jame

Osiguranje građevne jame

PRETPLATITE SE NA NAŠ NEWSLETTER!

Budite prvi koji će dobiti najnovije obavijesti i ekskluzivni sadržaj direktno u svoj inbox.