EU financiranje

Geotech d.o.o. (u daljnjem tekstu: Voditelj obrade), kao Voditelj obrade od Korisnika prikuplja osobne podatke potrebne za nesmetano korištenje određenih značajki internetske stranice. Takvi podatci se prikupljaju izravno od korisnika i isključivo u slučaju kada ih on samostalno unosi u za to predviđene obrasce na stranici.

Značenje pojedinih pojmova:

Voditelj obradeGeotech d.o.o., Ciottina 21, 51000 Rijeka, OIB 02329110570
KorisnikSvaka treća osoba koja je primatelj usluga koje čine poslovnu djelatnost Voditelja obrade.
UredbaOpća uredba o zaštiti osobnih podataka
Obrada podatakaSvaki postupak ili skup postupaka koji se obavljaju na osobnim podacima ili na skupovima osobnih podataka, bilo automatiziranim bilo neautomatiziranim sredstvima.
Osobni podatciSvi podaci koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi.
Posebne kategorije podatakaPodatci koji otkrivaju rasno ili etničko podrijetlo, politička mišljenja, vjerska ili filozofska uvjerenja ili članstvo u sindikatu, genetski i biometrijski podatci te podatci koji se odnose na zdravlje, spolni život i seksualnu orijentaciju.
Primatelj podatakaFizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo kojem se otkrivaju osobni podaci, neovisno o tome je li on treća strana.
Treća osobaFizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo koje nije ispitanik, voditelj obrade, izvršitelj obrade ni osobe koje su ovlaštene za obradu osobnih podataka.

I. KOJI PODATCI SE PRIKUPLJAJU

Od korisnika naše stranice prikupljamo isključivo one podatke koji su nam potrebni za izvršenje usluga koje Korisnik istih potražuje putem internetske stranice. U navedene svrhe prikupljamo sljedeće podatke:
– e-mail adresa

Uz navedeno naša internetska stranica koristi i kolačiće koji su nužni za nesmetani rad internetske stranice.

II. KAKO PRIKUPLJAMO PODATKE KORISNIKA

Podatci koji se od korisnika prikupljaju pri korištenju internetske stranice prikupljaju se izravno od njih samih upisom u predviđene obrasce te korištenjem kolačića.

III. SVRHA PRIKUPLJANJA PODATAKA

Svi osobni podatci koji se prikupljaju putem internetske stranice koriste se za ostvarivanje daljnje komunikacije sa korisnicima te sklapanje i ispunjavanje ugovornih obaveza kao i za nesmetani rad svih značajki stranice.

Obzirom da su svi podatci neophodni za sklapanje ugovora i izvršavanje ugovornih obaveza isto predstavlja pravni temelj za obradu smislu odredbi članka 6. stavka b.

IV. MJERE ZAŠTITE

Kako bi se spriječila slučajna ili namjerna zlouporaba podataka Voditelj obrade koristi sljedeće zaštitne mjere:
– Pravila korištenja zaporki
– Trajanje zaporke (promjena zaporke)
– Tajnost zaporke
– Antivirusna zaštita
Osobni podaci se pohranjuju u zbirci osobnih podataka u svrhu buduće suradnje te dodatne promocije.
Osobni podaci se u svakom trenutku mogu povući uz zahtjev za povlačenjem privole korištenja osobnih podataka zbog zakonske obveze ili legitimnog interesa.

V. PRAVA ISPITANIKA U POGLEDU OBRADE PRIKUPLJENIH PODATAKA

Korisnici internetske stranice kao ispitanici, ostvaruju sva prava koja su im uredbom zagarantirana.

Korisnik  ima pravo od voditelja obrade zatražiti uvid u sve njegove osobne podatke koje isti obrađuje. U tom je slučaju voditelj dužan korisniku omogućiti uvid u iste. Korisnik također ima pravo zatražiti i ispravak podatka. U tom slučaju korisnik će voditelju podnijeti pisani zahtjev za ispravak netočnih podataka, a voditelj netočne podatke mora ispraviti bez odgađanja. Korisnik  također ima pravo od voditelja obrade zatražiti brisanje svih osobnih podataka koji se odnose na njega, a čemu Voditelj mora udovoljiti ukoliko nema legitimni interes za obradu tih podataka sukladno odredbama Uredbe.

Korisnik u svakom trenutku ima pravo povući privolu koju je dao za prikupljanje i obradu osobnih podataka, nakon čega voditelj obrade ne smije dalje obrađivati njegove osobne podatke. Povlačenje dane privole ne utječe na zakonitost obrade koje je prethodila povlačenju dane privole.

Ukoliko voditelj obradu osobnih podataka temelji na privoli ispitanika, isti ima prava od voditelja zatražiti izravni prijenos (ukoliko je to tehnički moguće) njegovih osobnih podataka na drugog voditelja obrade.

VI. PRAVO PRIGOVORA AGENCIJI ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA

Ukoliko ispitanik smatra da smo u postupanju ili nekom našom odlukom povrijedili njegova prava on ima pravo podnijeti prigovor Agenciji za zaštitu podataka.

Prigovor se agenciji može podnijeti osobno na zapisnik, pisanim  putem ili putem on-line obrasca koji se nalazi na internetskim stranicama Agencije. Prigovori se dostavljaju na adresu agencije: Selska cesta 136,10000 Zagreb, putem e-pošte na adresu [email protected] ili putem faxa na broj 01/46-090-99.

VII. PROMJENA OBAVIJESTI O OBRADI OSOBNIH PODATAKA

Ova obavijest podložna je promjenama u svrhu poboljšanja zaštite osobnih podataka naših korisnika, ostvarivanja većeg standarda zaštite prava na privatnost ili ukoliko to bude potrebno zbog izmjena zakonskih odredbi kojima se regulira područje zaštite osobnih podataka.
Sukladno iznesenom, pravovremeno ćemo Vas obavijestiti o svakoj izmjeni ove obavijesti.

VIII. PODATCI ZA KONTAKT

Sa svim zahtjevima i upitima u pogledu zaštite podataka možete nas kontaktirati na sljedeće načine:

U slučaju da voditelj obrade pri podnošenju nekog od ovih zahtjeva posumnja identitet podnositelja, prije izdavanja zatraženih podataka može od vas zatražiti da sudjelujete u sigurnosnim provjerama u svrhu provjere identiteta, prije nego što udovolji zahtjevu.Na podneseni zahtjev poslodavac će odgovoriti u roku od najkasnije mjesec dana, ovisno o složenosti podnesenog zahtjeva i obujmu zaprimljenih zahtjeva u tom razdoblju. Ukoliko voditelj obrade u predviđenom roku ne bude u mogućnosti udovoljiti zahtjevu, pisanim putem će podnositelja zahtjeva obavijestiti o razlozima kašnjenja ako i o dodatnom roku, koji ne može biti duži od mjesec dana, u kojem će udovoljiti zahtjevu.