Geotech Rijeka | Projektiranje, nadzor i savjetovanje
EU financiranje
geotech rijeka - sanacija klizišta
geotech rijeka - temeljenje
geotech rijeka - temeljenje
geotech rijeka
geotech rijeka - temeljenje
geotech rijeka - zaštitne mreže
geotech rijeka - temeljenje
geotech rijeka
geotech rijeka - zaštita odrona
Početna

Aktualne vijesti iz našeg bloga

Zaštita pokosa i zaštita od odrona na lokaciji Banska vrata u Rijeci

Zaštita pokosa i zaštita od odrona na lokaciji Banska vrata u Rijeci

29 rujna, 2022

Odroni manjih i većih razmjera učestala su pojava na prometnicama u Republici Hrvatskoj, posebno u gorskim i planinskim područjima. U siječnju 2020. godine u blizini tunela Banska vrata u Rijeci dogodio se odron sa stijenskog pokosa. Veća količina nestabilnih blokova, teških i do nekoliko tona, palo je na prometnicu zbog čega je cesta neko vrijeme […]

Videoinspekcijsko ispitivanje bušotina

Videoinspekcijsko ispitivanje bušotina

15 rujna, 2022

Za potrebe projektiranja, izgradnje te u gospodarenju velikim hidrotehničkim i geotehničkim građevinama, pokazala se potreba za instrumentom prilagođenim za uporabu na području krša. Na temelju iskustva stečenog u primjeni i servisiranju postojećeg instrumentarija, sredinom 80-tih počinju aktivnosti na razvijanju postojećeg, ali i osmišljavanju novog hidrogeološkog instrumenta za tehničku videoinspekciju prilagođenog uporabi na našem kršu.Tehnička videoinspekcija podrazumjeva […]

Karotažna mjerenja u bušotinama

Karotažna mjerenja u bušotinama

1 rujna, 2022

Geotehnička i hidrogeološka istraživanja provode se u cilju utvrđivanja karakteristika temeljnog tla i vodonosnih sustava u koje spadaju karotažna mjerenja u bušotinama. Karotažna mjerenja su geofizička mjerenja u bušotinama koja opisuju fizikalna svojstva izbušenog tla i stijene, a povezana su s geološkim i petrološkim svojstvima. Najčešće mjerenja fizikalna svojstva su električna otpornost, spontani potencijal, gustoća, […]

Sanacija klizišta Brebornica na državnoj cesti DC1

Sanacija klizišta Brebornica na državnoj cesti DC1

28 srpnja, 2022

Završeni su radovi sanacije klizišta Brebornica na državnoj cesti DC1, dionica 011 u km 4+500 u Karlovačkoj županiji za koje smo proveli inženjerskogeološke i geotehničke istraživačke radove te izradili glavni i izvedbeni projekt sanacije klizišta. Prilikom izvođenja radova proveli smo i kompletan nadzor nad radovima sanacije koji je obuhvatio analizu i provjeru stanja na terenu […]

Stručna ekskurzija na Pelješac

Stručna ekskurzija na Pelješac

19 srpnja, 2022

U skladu sa konstantnim rastom tvrtke i sve većim brojem projekata na kojima radimo, organizirali smo stručni posjet aktivnim gradilištima u južni dio Republike Hrvatske. Sa željom da spojimo ugodno sa korisnim, put smo koncipirali na način da se sastojao od stručnog i zabavnog dijela. Na tom putu posjetili smo impresivna gradilišta kojih smo projekata […]

Geotehnički istražni radovi na željezničkoj pruzi M104 Novska – Tovarnik – DG, dionica Sibinj – Slavonski Brod

Geotehnički istražni radovi na željezničkoj pruzi M104 Novska – Tovarnik – DG, dionica Sibinj – Slavonski Brod

30 lipnja, 2022

Željeznička pruga M104 sastavni je dio magistralne pruge koja je u doba Jugoslavije povezivala gradove Ljubljanu, Zagreb i Beograd. Navedeni pravac građen je u dionicama u razdoblju od 1849. do 1897. u doba najvećeg razvoja željezničke infrastrukture u svijetu u 19. stoljeću. Dionica Slavonski Brod – Sibinj najprije je izgrađena kao jednokolosječna pruga 1889., dok […]