Sanacija klizišta
EU financiranje

Idejno rješenje sanacije klizišta „Vrh Vinagorski“

Idejno rješenje sanacije klizišta „Vrh Vinagorski“

23 srpnja, 2020

Na području Vrha Vinagorskog u blizini grada Pregrade od 2014. g. aktivno je klizište većih razmjera. Područje obuhvaća padine između vrhova Vinagore, Martiša Vesi i Vrha Vinagorskog. Površina ovog područja je oko 23,0 ha, a opseg je oko 2,30 Km, dubina klizne plohe do 6,0 m. U sklopu idejnog rješenja sanacije klizišta „Vrh Vinagorski“ predviđeni […]

Sanacija klizišta – ŽUC Bribir

Sanacija klizišta – ŽUC Bribir

25 rujna, 2018

Za potrebe izrade glavnog i izvedbenog projekta sanacije klizišta i osiguranja ceste izvršena su geotehnička i inženjerskogeološka istraživanja i ispitivanja. Lokacija klizišta nalazi se na županijskoj cesti ŽC 5062 na dionici Čokovo-Podugrinac. Na dijelu predmetne dionice pokrenuto je klizište manjih dimenzija (procjenjene površine cca 500 m2), koje je obuhvatilo veći dio postojeće prometnice, te nasip […]

Sanacija klizišta grada Zagreba

Sanacija klizišta grada Zagreba

23 listopada, 2015

Za potrebe grada Zagreba pristupilo se izradi projekta sanacije klizišta iznad ulice Gorice, u ulici Lea Muellera, Šestinski prilaz, Veliki vrh i Kameniti stol te projekta sanacije klizišta na Havidićkoj cesti. Previđene mjere sanacije klizišta uključivale su izvedbu kopanih drenova, pilotske stijene od armiranobetonskih bušenih pilota, izvedbu mlaznog betona na prednje lice pilotske stijene, dodatnog osiguranja […]