geotehnički i inženjerskogeološki istražni radovi - luka Korčula

Geotehnički i inženjerskogeološki istražni radovi – luka Korčula, lokacija Polačište

Opis planiranog zahvata – izgradnja nove luke Korčula

Lokacija zahvata nalazi se na sjevernoj strani otoka Korčule i to približno 1,5 km zapadno od stare gradske jezgre Korčula, unutar građevinskog područja naselja Žrnovo, mikrolokalitet Polačišta.
Namjena građevine je luka otvorena za javni promet, prvenstveno za prihvat plovila linijskog, kako domaćeg tako i međunarodnog prometa, zatim plovila opskrbe, turističkih i drugih plovila.

U sklopu izgradnje luke planirana je izgradnja operativnog gata na istočnom dijelu luke, istočnog obalnog zida, zapadnog obalnog zida, gata u produžetku zapadnog obalnog zida te zgrade putničkog terminala i manjih objekata visokogradnje.

geotehnički istažni radovi - prikaz planiranog zahvata
Slika 1. Prikaz planiranog zahvata

Geotehnički i inženjerskogeološki istražni radovi

Geotehnički i inženjerskogeološki radovi za potrebe izrade projektne dokumentacije za izgradnju nove luke za javni promet županijskog značaja provedeni su u razdoblju od svibnja do lipnja 2019. godine te su se sastojali od:

  • Istraživačkog rotacijskog bušenja na moru
  • Geofizičkih ispitivanja
  • Inženjerskogeološkog kartiranja terena i determinacije bušaćih jezgri
  • Laboratorijskih ispitivanja uzoraka tla i stijene
  • Ispitivanja sklerometrom
  • Obrade podataka ranijih istraživanja
geotehnički istražni radovi - pregledna situacija
Slika 2. Pregledna situacija istražnih radova

Istraživačko rotacijsko bušenje na moru

U svrhu izrade geotehničkog elaborata za predmetni zahvat izvedeno je sedam (7) rotacijskih bušotina na moru, pojedinačnih duljina 7,5 m do 15,8 m, ukupne duljine 79,9 m. Bušotine su poslužile za utvrđivanje geotehničkih značajki lokacije i temeljnog tla. Istražno bušenje na moru provedeno je s plovnog objekta sidrenog s dvije nogare te konopima i čeličnim sajlama privezanim za obalu i sidra.

plovni objekt s dvije nogare
Slika 3. Plovni objekt s dvije nogare te stroj za rotacijsko istražno bušenje

Provedena su sljedeća vrsta istražnog bušenja:  

  • Bušenje sa jezgrovanjem u tlu
  • Bušenje sa jezgrovanjem u stijenskoj masi

Bušenje je provedeno rotacijskom metodom s jezgrovanjem s prikladnim bušaćim priborom. Za bušenje kroz sediment i trošnu stijenu korištena je vidija kruna od posebno obrađenog čelika, a za bušenje kroz kompaktnu stijenu korištena je dijamantna kruna od industrijskih dijamanata otpornih na habanje. Da bi se smanjilo moguće oštećenje jezgre, do kojeg dolazi rotacijom sržne cijevi i prolaskom vode za hlađenje i ispiranje, korišten je alat s dvostrukom sržnom cijevi. Izvedeno je zacjevljenje protiv urušavanja bušotine te kao vodilica bušaćeg pribora kroz morski medij.

vađenje jezgre iz dvostruke sržne cijevi
Slika 4. Vađenje jezgre iz dvostruke sržne cijevi nakon skidanja dijamantne krune i zacjevljenje kroz morski medij

Geofizička ispitivanja

Geotehnički i inženjerskogeološki istražni radovi obuhvatili su  geofizička ispitivanja pod morem metodom plitke seizmičke refrakcije P-valova (Delta-T-V-metoda).

Metoda seizmičke refrakcije se temelji se na mjerenju vremena širenja elastičnih seizmičkih valova, od izvora do geofona, kroz geološke strukture pod površinom. Valovi se reflektiraju i lome na granicama materijala, čija je različitost određena promjenama u njihovoj gustoći i deformacijskim svojstvima. Mjerenjem vrijednosti brzina elastičnih valova u podzemlju ispod morskog dna odredila se debljina marinskih sedimenata, pojaseva trošenja osnovne stijene, dubine do osnovne stijene te moguće pojave rasjeda, pukotina i jače razlomljenih zona na unaprijed definiranim trasama profila.

Na istraživanom području su izvedena ispitivanja seizmičke refrakcije na ukupno pet (5) seizmičkih profila pojedinačnih duljina od 85,0 m do 235,0 m, ukupne duljine 783,0 m.

geotehnički istražni radovi - geofizički profil lokacije
Slika 5. Geofizički profil lokacije dobiven mjerenjem brzine seizmičkih P valova te interpretacijom prikupljenih podataka

Laboratorijska ispitivanja te ispitivanja sklerometrom

Laboratorijska ispitivanja provedena su radi dobivanja ulaznih podataka za potrebe klasifikacije tla i stijene te izrade proračuna u sklopu projektne dokumentacije. Provedene su slijedeće vrste ispitivanja:

  • Ispitivanja u tlu: Ispitivanje gustoće čvrstih čestica tla, granulometrijska analiza, ispitivanje direktnim smicanjem, edometarsko ispitivanje inkrementalnim opterećenjem.
  • Ispitivanja u stijeni: Ispitivanje tlačne čvrstoće i modula elastičnosti, ispitivanje indeksa čvrstoće u točki (PLT), ispitivanje gustoće stijene.
ispitivanje jednoosne tlačne čvrstoće stijene
Slika 6. Ispitivanje jednoosne tlačne čvrstoće stijene

Ispitivanje sklerometrom (odskočni čekić ili Schmidtov čekić) je obuhvatilo terensko, in-situ ispitivanje intaktne stijene na otkrivenim izdancima stijenske mase. Ispitivanjem sklerometrom (RockSchmidt type N)  je u laboratorijskim uvjetima kao i in-situ moguće dobiti podatke o jednoosnoj tlačnoj čvrstoći (UCS) ispitivane intaktne stijene. U sklopu predmetnih ispitivanja je provedeno ukupno osam (8) ispitivanja sklerometrom.

geotehnički istražni radovi - ortofoto snimka
Slika 7. Položaj mjerne pozicije SM-1 na ortofoto snimku
rezultati ispitivanja sklerometrom
Slika 8. Rezultati ispitivanja sklerometrom na mjernoj poziciji SM-1

Inženjerskogeološko kartiranje terena i determinacija bušaćih jezgri

Geotehnički i inženjerskogeološki radovi obuhvatili su geotehničku prospekciju i inženjerskogeološko kartiranje lokacije, pregled i determinaciju bušaćih jezgri te izradu inženjerskogeoloških karata, geotehničkih presjeka terena i geotehničkih profila bušotina. U sklopu inženjerskogeološkog kartiranja lokacije provedena je i geološka prospekcija šireg predmetnog područja sa osvrtom na morfologiju i aktivne geomorfološke procese.

geotehnički profil bušotine
Slika 9. Geotehnički profil bušotine B-2 nakon determinacije bušače jezgre
geotehnički presjek terena
Slika 10. Geotehnički presjek terena dobiven nakon istražnog bušenja na moru, geofizičkih ispitivanja i inženjerskogeološkog kartiranja lokacije

Zaključak

Geotehnički i inženjerskogeološki radovi poslužili su za utvrđivanje svojstvenih inženjerskogeoloških jedinica za potrebe izrade geotehničkog elaborata te cjelokupne projektne dokumentacije za izgradnju nove luke Korčula, lokacija Polačište. Ustanovljeno je da je geotehnički profil lokacije sastavljen od pet geotehničkih jedinica, prikazane u tablici u nastavku:

geotehničke jedinice
Slika 11. Geotehničke jedinice

Kombinacijom različitih geotehničkih i inženjerskogeoloških istražnih radova te pravilnom interpretacijom prikupljenih podataka moguće je dobiti najbolji mogući uvid u geotehnički profil tla, čime se na vrijeme mogu predvidjeti i riješiti problemi uz temeljenje i projektiranje budućih građevina.

Pročitajte više: Geotehničko istražno bušenje

PRETPLATITE SE NA NAŠ NEWSLETTER!

Budite prvi koji će dobiti najnovije obavijesti i ekskluzivni sadržaj direktno u svoj inbox.