sanacija klizišta vela voda

Sanacija klizišta Vela Voda

Na dijelu nestabilne padine uz zapadni rub županijske ceste u Gorskom kotaru, dionica Crni Lug – Mrzle Vodice – Gornje Jelenje, pokrenuto je klizište u širini cca 110 m i duljini cca 40 m. Lokacija pokretanja kliznog tijela nalazi se 0,5 km južno od naselja Vela Voda. Na predmetnoj lokaciji i ranije su uočene pojave nestabilnosti u vidu slijeganja nasipa te su na padini ispod nožice nasipa ceste također uočeni ožiljci starih klizanja. Cesta je višestruko popravljana u vidu rekonstrukcije kolničke konstrukcije, postojećih propusta na lokaciji i izvedbom sustava drenaže s ciljem sniženja razine podzemne vode.

Geotehnički istražni radovi

Za potrebu izrade projektne dokumentacije provedeni su inženjerskogeološki i geotehnički istraživački radovi. Izvedene su četiri (4) rotacijske bušotine, pojedinačnih duljina 10,0 m, ukupne duljine 40,0 m. Za potrebe kontrole stabilnosti i opažanja istraživanog dijela dionice, u dvije izvedene bušotine su ugrađene inklinometarske cijevi. Opažanjem je obuhvaćeno 5 mjerenja horizontalnih pomaka koja su se provodila u razmacima od jednog mjeseca, ukupnog trajanja 182 dana. Analizom dobivenih pomaka utvrđena je lokacija klizne plohe na približno 7 metara dubine.

prikaz horizontalnih pomaka u inklinometrima
Slika 1. Prikaz horizontalnih pomaka u inklinometrima

Na temelju provedenih istražnih radova zaključilo se da je istraživano klizište posljedica mnogih čimbenika kao što su nepovoljan nagib terena, geotehnički profil lokacije, trase procjeđivanja podzemnih voda, opterećenja padine pod nasipom prometnice te kontinuirano rasterećivanje nožice klizišta uslijed stalnog toka potoka Vela Voda koji je erodira.

sanacija klizišta - geotehnički presjek klizne plohe
Slika 2. Položaj klizne plohe (označena crvenom bojom) na geotehničkim presjecima

Kako bi se postigla što veća optimizacija prilikom projektiranja, izrađen je geološki 3D model pomoću kojeg je dobiven bolji uvid u prostornu raspodjelu kliznog tijela. Na taj je način omogućen kvalitetniji odabir adekvatnih mjera sanacije klizišta.

sanacija klizišta 3d geološki model
Slika 3. Geološki 3D model klizišta

Mjere sanacije klizišta

U sklopu sanacije klizišta predviđeni su radovi u svrhu povećanja globalne stabilnosti padine te izvedba sustava oborinske odvodnje.

Sanacija klizišta i osiguranje stabilnosti prometnice predviđeno je izvedbom pilotske stijene od armiranobetonskih bušenih pilota promjera D=800,0 mm, duljine L=12,0 m na horizontalnom razmaku od 1,60 m. Piloti su međusobno povezani armiranobetonskom naglavnom gredom. Za dodatno osiguranje stabilnosti pilotske stijene predviđena je ugradnja štapnih sidara ukupne duljine L=15,0 m, na osnom razmaku od 3,20 m.

Za potrebe snižavanja razine podzemne vode potrebna je obnova oborinske odvodnje duž predviđenog zahvata. Uz čišćenje postojećih samobušivih drenova iznad prometnice i slivnika na lokaciji, predviđena je rekonstrukcija propusta kao i izvedba dodatnih samobušivih drenova te betonskih kanalica ispod postojeće prometnice.

poprečni presjek klizišta
Slika 4. Normalni poprečni presjek mjera sanacije klizišta

Radi provjere uspješnosti projektiranih zahvata predviđa se sistematsko opažanje tijekom izvođenja radova i naknadno u toku eksploatacije. U tu svrhu predviđena je izvedba dva vertikalna inklinometra i deformetra duljine 15,0 m sa mjerenjem horizontalnih i vertikalnih pomaka.
Također, predviđeno je i ispitivanje integriteta svih izvedenih pilota kako bi se provjerile karakteristike istih u skladu s projektnim zahtjevima.

Model sa navedenim mjerama sanacije prikazan je u nastavku.

Pročitajte više: Sanacija klizišta

PRETPLATITE SE NA NAŠ NEWSLETTER!

Budite prvi koji će dobiti najnovije obavijesti i ekskluzivni sadržaj direktno u svoj inbox.