Geotehnički istražni radovi – Vinarija Damjanić

U zaleđu Grada Poreča, na županijskoj cesti koja od Poreča vodi prema Svetom Lovreču, nalazi se vinarija Damjanić. Na predmetnoj lokaciji predviđena je izgradnja vinarskog podruma sa pomoćnim i pratećim sadržajima. Novoplanirani objekt je predviđen kao dvojna građevina međusobno povezana podzemnom komunikacijom dilatiranom sa svake strane.
U sklopu izgradnje ovog objekta predviđeno je izvođenje temelja na nadmorskoj visini od 39,06 m n.m. te su planirana zasijecanja u postojeći teren do najveće dubine od cca 4,50 m na sjeveroistočnom dijelu predmetnog zahvata.

Za potrebu izrade geotehničkog elaborata provedena su sljedeća geotehnička istraživanja i ispitivanja:

  • Iskop sondažnih jama
  • Inženjerskogeološko kartiranje terena i determinacija sondažnih jama
  • Obrada podataka ranijih istraživanja

Na osnovi provedenih istraživanja kao i reinterpretacije ranijih istraživanja u širem području izrađen je geotehnički elaborat koji će poslužiti kao geotehnička podloga za glavni građevinski projekt.
U svrhu izrade geotehničkog elaborata za predmetnu građevinu izvedeno je pet (5) sondažnih jama, pojedinačnih dubina od 1,80 m do najviše 4,00 m. Sondažne jame su poslužile za utvrđivanje geotehničkih značajki lokacije i temeljnog tla.

geotehnički istražni radovi - presjek
geotehnički istražni radovi
geotehnički istražni radovi

PRETPLATITE SE NA NAŠ NEWSLETTER!

Budite prvi koji će dobiti najnovije obavijesti i ekskluzivni sadržaj direktno u svoj inbox.