Osiguranje građevne jame – Hotel Plat, Dubrovnik

Predmetna lokacija smještena je na području današnjeg hotelskog kompleksa Plat u Župi dubrovačkoj, na  blagom  poluotoku  Plat  na  istočnoj  obali  prostrane uvale, a smješten je između magistralne ceste i mora.Za potrebe izgradnje novog hotela Sensatori, koji nastaje rekonstrukcijom postojećeg hotela Ambasador unutar postojećeg kompleksa Plat, planira se izvedba građevinske jame maksimalne visine od oko 30,0 m, čije će dno dosegnuti kotu od oko +20,00 m n. m. Zgrada hotela imat će 242 smještajne jedinice.

Teren je najvećim dijelom izgrađen od breče i lapora, a duž njihovog kontakta mjestimično se nailazi na glinu sive do tamnije sive boje i glinu žuto-smeđe boje. Bokovi i dno građevinske jame, te dio temelja objekta će bit u glini i laporu, ali i u breči, o čemu treba voditi računa prilikom projektiranju i izvedbe. Gornji dio građevne jame će se osigurati ugradnjom štapnih samobušivih sidara duljine L=6,0, 9,0 i 12,0 m , mlaznog betona u dva sloja s armaturnom mrežom. U svrhu dreniranja vode predviđa se izvođenje procjednica najmanjeg promjera 50,0 mm, duljine L=2,0 m. Donji dio građevne jame će se osigurati izvedbom pilotske stijene od armiranobetonskih bušenih pilota nazivnog promjera D=1200,0 mm, duljine L=15,0 i 20,0 m te ugradnjom geotehničkih sidara i mlaznog betona u dva sloja s armaturnom mrežom.

U svrhu dreniranja vode predviđa se izvođenje procjednica najmanjeg promjera 50,0 mm, duljine L=2,0 m te samobušivih drenova duljine L=12,0 m. Za potrebu prijenosa seizmičkih sila s konstrukcije na temeljno tlo predviđena je izvedba sidrene grede, geotehničkih sidara i samobušivih sidara.

PRETPLATITE SE NA NAŠ NEWSLETTER!

Budite prvi koji će dobiti najnovije obavijesti i ekskluzivni sadržaj direktno u svoj inbox.