model iskopa belvedere

Model iskopa – Belvedere hotel resort

S ciljem vizualizacije geotehničkih uvjeta u sklopu planiranog zahvata te postavljanja optimalnog tehničkog rješenja izrađujemo modele iskopa.

Što je model iskopa?

Model iskopa predstavlja prostorni prikaz planiranog iskopa unutar strukture temeljnog tla. Koristi se prilikom izrade geotehničkog projekta osiguranja iskopa s ciljem vizualizacije geotehničkih uvjeta u sklopu kojih se planira zahvat te određivanja potrebnog tehničkog rješenja.

Model iskopa izrađuje se temeljem dobivenih projektantskih podloga na prethodno izrađenom geološkom 3D modelu. Projektantske podloge dobivaju se od suradnika na projektu koje mogu činiti geodeti, arhitekti, projektanti konstrukcije, projektanti vode i odvodnje i dr., a ovisno o vrsti predviđenog zahvata.

Model iskopa – Belvedere hotel resort

Za potrebu izrade idejnog projekta osiguranja građevnih jama na lokaciji predviđenoj za izgradnju Belvedere hotel resorta u Dubrovniku izrađen je model iskopa kao osnova za postavljanje optimalnog tehničkog rješenja.

Lokacija Belvedere hotel resorta je smještena jugoistočno od grada Dubrovnika. Na zapadnom dijelu lokacije nalazi se postojeći hotela i uređene površine, a na istočnom teren u strmom nagibu (35º-45º).

postojeća lokacija
Slika 1. Model postojeće lokacije

U sklopu projekta predviđena je izgradnja sedam višeetažnih vila, višeetažnog hotela koji se izvodi kaskadno u odnosu na postojeći teren, više etažne građevine recepcije te podzemnog wellnessa. Predviđeno je povezivanje građevine recepcije i hotela izvedbom okna za lift dubine do 55,0 m te horizontalnog tunela do hotela.

predviđeni zahvat
Slika 2. Model predviđenog zahvata

Geotehnički istražni radovi sastojali su se od istražnog bušenja, geofizičkih ispitivanja, inženjerskogeološke determinacije i klasifikacija jezgre, laboratorijskog ispitivanja uzoraka i inženjerskogeološkog kartiranja područja.

Izvedeno je ukupno 12 istražnih bušotina, dubina od 10,0 do 55,0 m, ukupne duljine 305,30 m te 13 seizmičkih profila, duljina od 33,0 do 115,0 m, ukupne duljine 755,0 m. Provedenim istražnim radovima utvrđeno je da lokaciju izgrađuje stijenska masa i nekontinuirani pokrivač promjenjive debljine (1,50 – 9,50 m).

Na temelju rezultata geotehničkih istražnih radova izrađen je geološki 3D model lokacije koji je poslužio kao podloga za izradu modela iskopa. S obzirom na uvjete postojeće lokacije pristupilo se izradi dva modela iskopa; model nakon uklanjanja postojećih građevina i model budućeg zahvata.

Model iskopa za stanje nakon uklanjanja postojećeg hotela izrađuje se s ciljem utvrđivanja osnovnog terena u trenutku gradnje te točne geometrije i količine iskopa budućeg zahvata.

 iskop nakon uklanjanja hotela
Slika 3. Model iskopa nakon uklanjanja postojećeg hotela

Nakon modela iskopa za stanje nakon uklanjanja pristupilo se izradi modela iskopa budućih građevina.

Temeljem dobivenih arhitektonskih podloga definirana je geometrija dna iskopa (tlocrtni oblik i nadmorska visina) i nagib iskopa. S obzirom da je lokacija predstavljena strmim terenom, osnovni iskop je modeliran kao vertikalan.

Izradom osnovnog modela utvrđeni su geotehnički uvjeti izvedbe iskopa temeljem čega se pristupilo postavljanju tehničkog rješenja osiguranja i optimizacije nagiba iskopa s ciljem smanjenja troškova osiguranja i/ili količine iskopa.

model iskopa belvedere
Slika 4. Model iskopa Belvedere hotel resort

Za potrebu izvedbe vila potrebno je formirati i osigurati iskop visine do 25,0 m. Za četiri vile predviđen je vertikalni iskop unutar stijenske mase te privremeni iskop u nagibu unutar tankog sloja pokrivača.
Osiguranje iskopa unutar stijenske mase činiti će mlazni beton i štapna sidra. Tri vile koje se nalaze isključivo unutar pokrivača izvoditi će se u vertikalnom iskopu uz osiguranje iskopa izvedbom pilotske stijene i geotehničkih sidara.

model iskopa vile
Slika 5. Model iskopa vile

Za potrebu izvedbe građevine recepcije potrebno je formirati i osigurati iskop visine do 20,0 m. Predviđen je vertikalni iskop unutar stijenske mase te privremeni iskop u nagibu unutar tankog sloja pokrivača. Osiguranje iskopa unutar stijenske mase činiti će mlazni beton i štapna sidra.

Okno za lift dubine do 55,0 m i horizontalni tunel do hotela izvoditi će se unutar stijenske mase i osigurati mlaznim betonom i štapnim sidrima.

model iskopa recepcije
Slika 6. Model iskopa građevine recepcije

Za potrebu izvedbe hotela i wellnessa potrebno je formirati i osigurati iskop visine do 30,0 m.

Predviđen je vertikalni iskop unutar stijenske mase te privremeni iskop u nagibu unutar tankog sloja pokrivača. Lokalno je predviđena izvedba vertikalnog iskopa u pokrivaču te osiguranje pilotskom stijenom i geotehničkim sidrima.

model iskopa hotela
Slika 7. Model iskopa hotela

Temeljem tako izrađenog modela iskopa dobiven je uvid u utjecaj budućeg zahvata na postojeći teren što je omogućilo određivanje optimalnog tehničkog rješenja osiguranja iskopa.
Model iskopa izrađen je pomoću dodatka CDS Baugrube u sklopu programa Nemetschek Allplan.

Pročitajte više: BIM

PRETPLATITE SE NA NAŠ NEWSLETTER!

Budite prvi koji će dobiti najnovije obavijesti i ekskluzivni sadržaj direktno u svoj inbox.